Płyta gramofonowa - album San Massimiliano Kolbe

Płyta I

Strona A
Strona B

Płyta II

Strona A
Strona B

Płyta gramofonowa  album   SAN  MASSIMILIANO  MARIA  KOLBE
                                                 CANONIZZAZIONE  SOLENNE  10.X.1982  R o m a

Kanonizacja męczennika z Auschwitz, Maksymiliana Marii Kolbe, odbyła się w Rzymie na Placu św. Piotra w Watykanie 10 października 1982 roku. A w następnym dniu, 11 pażdziernika, Ojciec św. Jana Paweł II spotkał się z Polakami, którzy przybyli na uroczystości kanonizacyjne, na wyjątkowej audiencji w Sali Pawła VI. Dramatyczny obraz i przebieg tej audiencji został utrwalony na płycie gramofonowej „POD  TWOJĄ OBRONĘ’. W Polsce bowiem w tym czasie trwał stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez komunistów polskich, którzy orężem Wojska Polskiego zamierzali ratować bolszewicką ideologie w Ojczyźnie Polaków.

Uroczystości kanonizacyjne, które odbywały się w kilku językach świata, zostały utrwalone na niniejszej płycie gramofonowej  SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE.
Niniejszą płytę gramofonową opracowałem i wydałem w październiku 1982 roku.

W obecnym roku 2012 obchodzimy 30-tą rocznicę jak Ojciec św. Jan Paweł II  ogłosił światu ŚWIĘTYM Ojca Maksymiliana Marii Kolbe, polskiego franciszkanina, męczennika z Auschwitz, w dniu 10-tego października 1982 roku w Watykanie.
Na niniejszej stronie internetowej są umieszczone trzy płyty gramofonowe - albumy, które dokumentują polskie wspaniałe, ale i bolesne uroczystości tamtych lat związane z osobą Ojca Maksymiliana Marii Kolbe, franciszkanina Polaka.
Klikając na obecnej stronie internetowej - TYTUŁY WOLNOŚCI - odnajdziemy:

[ I ]
Płyta gramofonowa - album - wydana w październiku 1982 roku w Republice
Federalnej Niemiec
SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE CANONIZZAZIONE SOLENNE
10. X.10982  R o m a
Są to autentyczne nagrania: "Uroczystości Kanonizacyjnych" - teksty i modlitwy - Mszy św., którą odprawił Ojciec św. Jan Paweł II, oraz "Angelus Domini" odmówiony bezpośrednio przed BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM APOSTOLSKIM kończącym uroczystą Mszę św. Teksty modlitewne tak mówione jak i śpiewane były w różnych językach: po łacinie, po włosku, po polsku, po niemiecku i jeszcze w kilku innych językach podczas pozdrowień Papieża - Polaka skierowanych do pielgrzymów zgromadzonych na Placu św. Piotra po wspólnej modlitwie "Angelus Domini".
[ II ]
Płyta gramofonowa - album - wyd. w maju 1983 roku w Republice Federalnej Niemiec
600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI - POD TWOJĄ OBRONĘ
W 1982 roku trwał stan wojenny w Polsce wprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez generałów Wojska Polskiego, aby ratować komunistyczny Rząd Rzeczypospolitej Ludowej  służący nie Wolnej Ojczyźnie Polaków, nie wyzwoleńczemu ruchowi milionów Polaków "Solidarność", ale komunistyczno-bolszewickiej władzy w Moskwie.
Ojciec św. Jan Paweł II w Watykanie w dniu 11.10 1982 na nadzwyczajnej audiencji dla Polaków przybyłych z całego świata na uroczystości kanonizacje św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbe mówił:
"Wreszcie przechodząc tak poprzez środek auli usłyszałem, ZAUWAŻYŁEM WIELE ŁEZ. Nie jest dobrze, jeżeli rodacy przyjeżdżają na kanonizację swojego Rodaka ze łzami w oczach. Bo nie były to łzy radości......".
"Społeczeństwo polskie, mój Naród, zasługuje nie na to, ażeby go pobudzać do łez rozpaczy i przygnębienia, ale na to, żeby tworzyć jego lepszą przyszłość.....".

[ III ]
Płyta gramofonowa - album - wydana we Włoszech w Milano 1983 roku.
ORATORIUM - MASSIMILANO MARIA KOLBE UNA VITA SECONDO
IL VANGELO / płyta gr. I - strona A i B italiano, płyta gr. II - strona A i B po polsku /

ORATORIUM - jest skróconą formą znanego w Europie Zachodniej utworu muzycznego "PASJA XX WIEKU NA PRZYKŁADZIE EWANGELICZNEGO ŻYCJA
OJCA MAKSYMILIANA KOLBE" - Wincentego
Koncertowe wykonanie "Pasji XX wieku" odbyło się w Republice Federalnej Niemiec
w Würzburgu, dwukrotnie we Wiedniu Stolicy Austrii oraz w Berlinie Zachodnim w Filharmonii von Karajan. Pasja XX wieku w wyżej wymienionych krajach była wykonana w latach 70-tych ubiegłego stulecia.

1/ BAYERNKURIER 25.3.1972  - Wolfgang Johannes Müller
Eine eindringliche Passion des 20. Jahrhuders Wincentys "Maximilian Kolbe" in Würzburg
...."wurde in der dortigen Franziskaner-Kirche ein "Mysterienspiel des 20 Jahrhunderts"
uraufgeführt, das grosse Aufmerksamkeit verdient und von dem man hoffen möchte, dass es nicht nur bei der Uraufführung bleibt........"

2 / FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUG - Samstag. 25. März 1972
 /Nr.72/ Seite 13  - GERHARD SCHROTH
Würzburger Passion Uraufführung von Wincenty
....."Maximilian Kolbe - ein Leben nach dem Evangelium" sieht das Wirken und Leiden des polnischen Franziskanerpaters, der sich 1941 für einen Familienvater in Auschwitz opferte, als eine Passion im 20 Jahrhundert, getreu dem Vorbild Christi dessen Worte und Wirken im Verlauf des einstündigen Werks immer wieder zum Weg Kolbes in Beziehung gesetzt werden..."
....."Im Vergleich zu seinem berühmten Landsman / Pendereckis Lukas-Passion/ wirkt Wincenty konsequenter in der Wahl der musikalischen Mittel - auch wenn er die Pfingstsequenz oder ein altes polnisches Sterbelied einmotiert. Bemerkenswert ist der weitgehende Verzicht auf neuere vokale und instrumentale Effekte....."

3 / Der Ausschnitt Berliner Morgenpost 1000 Berliner 61 / BW / 27.10.1978
Wilfried W. Bruchhäuser
Kolbe-Oratorium im Zeichen christlicher Versöhnung
....."Vincenty stellt in abwechselnden Sprechertexten den stellvertretenden Opfertod für einen einzelnen / der tatsächlich heute noch lebt/ dem stellvertretenden Kreuzestod für die gesamte Menschheit gegenüber: Kolbes Passion im 20  Jahrhundert als zeitgenössischer Spiegel der Jesus-Passion...."


Płyta gramofonowa - album - SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE
CANONIZZAZIONE SOLENNE 10.X.1982 Roma
Płyta gramofonowa - album - I strona A

płyta gramofonowa - album - I

Strona A
 

 

Płyta gramofonowa - album - I strona A
LA SOLENNE CELEBRAZIONE
Uroczystości kanonizacyjne i Msza św. w języku łacińskim na Placu św. Piotra w Watykanie w dniu10-tego października 1982 roku.
Polska pieśń religijna do Matki Bożej, Królowej Polski, śpiewana po polsku przez zgromadzonych pielgrzymów Polaków na Placu św. Piotra w Watykanie  rozpoczyna uroczystości kanonizacyjne Ojca Maksymiliana Marii Kolbe franciszkanina - męczennika z niemieckiego obozu śmierci Auschwitz.
Ojczyźniana pieśń religijna do Królowej Polski
[ I ] Nagranie  - po polsku śpiewają pielgrzymi
1/ Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, nie wytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
2/ Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo,
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo.
Przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3/ Z dawna Polski tyś Królową, Maryjo,
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Fragment -rozpoczęcia uroczystej Mszy św. kanonizacyjnej
[ II ] Nagranie - Ojciec św. Jan Paweł II rozpoczyna - Liturgie Mszy św. kanonizacyjnej śpiewając
In nòmine Patris, et Fìlii, et Spìritus Sancti.
Amen
Pax vobis   
Et cum spiritu tuo.
Fratres, agnoscàmus peccàta nostra, ut apti simus ad sacra mystèria celebrànda.
Confìteor Deo omnipotènti et vobis, fratres, quia peccàvi nimis cogitatiòne, verbo, òpere et omissiòne, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beàtam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oràre pro me ad Dòminum Deum nostrum.
Misereàtur nostri omnìpotens Deus et, dimìssis peccàtis nostris,
perdùcat nos ad vitam aetèrnam.
Amen.


Płyta gramofonowa - album - SAN MASSIMILIANO  MARIA KOLBE
CANONIZZAZIONE SOLENNE 10.X.1982 Roma
Płyta gramofonowa - album - I strona B

Płyta gramofonowa - album - I

Strona B

 

Płyta gramofonowa - album - I strona B  
L'omelia di Giovanni Paolo II -  Piazza San Pietro - Vaticano - 10 ottobre 1982
Homilia Ojca św. Jana Pawła II na Placu św. Piotra - Watykan - 10 październik 1982

L'omelia - homilia - italiano
[ I ] Nagranie    Ojciec św. Jan Paweł II mówi po włosku - italiano
 1. “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).
Da oggi la Chiesa desidera chiamare “santo” un uomo al quale è stato concesso di adempiere in maniera assolutamente letterale le suddette parole del Redentore.
Ecco infatti, verso la fine di luglio del 1941, quando per ordine del capo del campo si fecero mettere in fila i prigionieri destinati a morire di fame, quest’uomo, Massimiliano Maria Kolbe, si presentò spontaneamente, dichiarandosi pronto ad andare alla morte in sostituzione di uno di loro.
Questa disponibilità fu accolta, e al padre Massimiliano, dopo oltre due settimane di tormenti a causa della fame, fu infine tolta la vita con un’iniezione mortale, il 14 agosto 1941.
Tutto questo successe nel campo di concentramento di Auschwitz, dove furono messi a morte durante l’ultima guerra circa 4.000.000 di persone, tra cui anche la Serva di Dio Edith Stein (la carmelitana suor Teresa Benedetta della Croce), la cui causa di Beatificazione è in corso presso la competente Congregazione. La disobbedienza contro Dio, Creatore della vita, il quale ha detto “non uccidere”, ha causato in questo luogo l’immensa ecatombe di tanti innocenti.
Contemporaneamente dunque, la nostra epoca è rimasta così orribilmente contrassegnata dallo sterminio dell’uomo innocente.

2. Padre Massimiliamo Kolbe, essendo lui stesso un prigioniero del campo di concentramento, ha rivendicato, nel luogo della morte, il diritto alla vita di un uomo innocente, uno dei 4.000.000.
Quest’uomo (Franciszek Gajowniczek) vive ancora ed è presente tra noi. Padre Kolbe ne ha rivendicato il diritto alla vita, dichiarando la disponibilità di andare alla morte al suo posto, perché era un padre di famiglia e la sua vita era necessaria ai suoi cari. Padre Massimiliano Maria Kolbe ha riaffermato così il diritto esclusivo del Creatore alla vita dell’uomo innocente e ha reso testimonianza a Cristo e all’amore. Scrive infatti l’apostolo Giovanni: “Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1Gv 3,16).
Dando la sua vita per un fratello, padre Massimiliano, che la Chiesa già sin dal 1971 venera come “beato”, in modo particolare si è reso simile a Cristo.

3. Noi, dunque, che oggi, domenica 10 ottobre, siamo riuniti davanti alla Basilica di san Pietro in Roma, desideriamo esprimere il valore speciale che ha agli occhi di Dio la morte per martirio del padre Massimiliano Kolbe:
“Preziosa agli occhi del Signore / è la morte dei suoi fedeli” (Sal 115 [116],15), così abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Veramente è preziosa ed inestimabile! Mediante la morte, che Cristo ha subìto sulla Croce, si è compiuta la redenzione del mondo, poiché questa morte ha il valore dell’amore supremo. Mediante la morte, subìta dal padre Massimiliano Kolbe, un limpido segno di tale amore si è rinnovato nel nostro secolo, che in grado tanto alto e in molteplici modi è minacciato dal peccato e dalla morte.
Ecco che, in questa solenne liturgia della canonizzazione, sembra presentarsi tra noi quel “martire dell’amore” di Oswiecim (come lo chiamò Paolo VI) e dire:
“Io sono il tuo servo, Signore, / io sono tuo servo, figlio della tua ancella; / hai spezzato le mie catene” (Sal 115 [116],16).

E, quasi raccogliendo in uno il sacrificio di tutta la sua vita, lui, sacerdote e figlio spirituale di san Francesco, sembra dire:
“Che cosa renderò al Signore / per quanto mi ha dato? / Alzerò il calice della salvezza / e invocherò il nome del Signore” (Sal 115 [116],12s).
Sono, queste, parole di gratitudine. La morte subìta per amore, al posto del fratello, è un atto eroico dell’uomo, mediante il quale, insieme al nuovo Santo, glorifichiamo Dio. Da lui infatti proviene la Grazia di tale eroismo, di questo martirio.

4. Glorifichiamo dunque oggi la grande opera di Dio nell’uomo. Di fronte a tutti noi, qui riuniti, padre Massimiliano Kolbe alza il suo “calice della salvezza”, nel quale è racchiuso il sacrificio di tutta la sua vita, sigillata con la morte di martire “per un fratello”.
A questo definitivo sacrificio Massimiliano si preparò seguendo Cristo sin dai primi anni della sua vita in Polonia. Da quegli anni proviene l’arcano sogno di due corone: una bianca e una rossa, fra le quali il nostro santo non sceglie, ma le accetta entrambe. Sin dagli anni della giovinezza, infatti, lo permeava un grande amore verso Cristo e il desiderio del martirio.
Quest’amore e questo desiderio l’accompagnarono sulla via della vocazione francescana e sacerdotale, alla quale si preparava sia in Polonia che a Roma. Quest’amore e questo desiderio lo seguirono attraverso tutti i luoghi del servizio sacerdotale e francescano in Polonia, ed anche del servizio missionario nel Giappone.

5. L’ispirazione di tutta la sua vita fu l’Immacolata, alla quale affidava il suo amore per Cristo e il suo desiderio di martirio. Nel mistero dell’Immacolata Concezione si svelava davanti agli occhi della sua anima quel mondo meraviglioso e soprannaturale della Grazia di Dio offerta all’uomo. La fede e le opere di tutta la vita di padre Massimiliano indicano che egli concepiva la sua collaborazione con la Grazia divina come una milizia sotto il segno dell’Immacolata Concezione. La caratteristica mariana è particolarmente espressiva nella vita e nella santità di padre Kolbe. Con questo contrassegno è stato marcato anche tutto il suo apostolato, sia nella patria come nelle missioni. Sia in Polonia come nel Giappone furono centro di quest’apostolato le speciali città dell’Immacolata (“Niepokalanow” polacco, “Mugenzai no Sono” giapponese).

6. Che cosa è successo nel Bunker della fame nel campo di concentramento ad Oswiecim (Auschwitz), il 14 agosto del 1941?
A questo risponde l’odierna liturgia: ecco “Dio ha provato” Massimiliano Maria “e lo ha trovato degno di sé” (cf. Sap 3,5). L’ha provato “come oro nel crogiuolo / e l’ha gradito come un olocausto” (cf. Sap 3,6).
Anche se “agli occhi degli uomini subì castighi”, tuttavia “la sua speranza è piena di immortalità” poiché “le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, / nessun tormento le toccherà”. E quando, umanamente parlando, li raggiungono il tormento e la morte, quando “agli occhi degli uomini parve che morissero...”, quando “la loro dipartita da noi fu ritenuta una sciagura...”, “essi sono nella pace”: essi provano la vita e la gloria “nelle mani di Dio” (cf. Sap 3,1-4).
Tale vita è frutto della morte a somiglianza della morte di Cristo. La gloria è la partecipazione alla sua risurrezione.
Che cosa dunque successe nel Bunker della fame, il giorno 14 agosto 1941? Si compirono le parole rivolte da Cristo agli Apostoli, perché “andassero e portassero frutto e il loro frutto rimanesse” (cf. Gv 15,16).
In modo mirabile perdura nella Chiesa e nel mondo il frutto della morte eroica di
Massimiliano Kolbe!

7. A quanto successe nel campo di “Auschwitz” guardavano gli uomini. E anche se ai loro occhi doveva sembrare che “morisse” un compagno del loro tormento, anche se umanamente potevano considerare “la sua dipartita” come “una rovina”, tuttavia nella loro coscienza questa non era solamente “la morte”.
Massimiliano non morì, ma “diede la vita... per il fratello”.
V’era in questa morte, terribile dal punto di vista umano, tutta la definitiva grandezza dell’atto umano e della scelta umana: egli da sé si offrì alla morte per amore.
E in questa sua morte umana c’era la trasparente testimonianza data a Cristo:
la testimonianza data in Cristo alla dignità dell’uomo, alla santità della sua vita e alla forza salvifica della morte, nella quale si manifesta la potenza dell’amore.
Proprio per questo la morte di Massimiliano Kolbe divenne un segno di vittoria. È stata questa la vittoria riportata su tutto il sistema del disprezzo e dell’odio verso l’uomo e verso ciò che è divino nell’uomo, vittoria simile a quella che ha riportato il nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario.
“Voi siete miei amici, se farete ciò che vi comando” (Gv 15,14)

8. La Chiesa accetta questo segno di vittoria, riportata mediante la forza della Redenzione di Cristo, con venerazione e con gratitudine. Cerca di leggerne l’eloquenza con tutta umiltà ed amore.
Come sempre, quando proclama la santità dei suoi figli e delle sue figlie, così anche in questo caso, essa cerca di agire con tutta la precisione e la responsabilità dovute, penetrando in tutti gli aspetti della vita e della morte del Servo di Dio.
Tuttavia la Chiesa deve, al tempo stesso, stare attenta, leggendo il segno della santità dato da Dio nel suo Servo terreno, di non lasciar sfuggire la sua piena eloquenza e il suo significato definitivo.
E perciò, nel giudicare la causa del beato Massimiliano Kolbe si dovettero – già dopo la beatificazione – prendere in considerazione molteplici voci del Popolo di Dio, e soprattutto dei nostri fratelli nell’Episcopato, sia della Polonia come pure della Germania, che chiedevano di proclamare Massimiliano Kolbe santo “come martire”.
Di fronte all’eloquenza della vita e della morte del beato Massimiliano, non si può non riconoscere ciò che pare costituisca il principale ed essenziale contenuto del segno dato da Dio alla Chiesa e al mondo nella sua morte.
Non costituisce questa morte affrontata spontaneamente, per amore all’uomo, un particolare compimento delle parole di Cristo?
Non rende essa Massimiliano particolarmente simile a Cristo, Modello di tutti i Martiri, che dà la propria vita sulla Croce per i fratelli?
Non possiede proprio una tale morte una particolare, penetrante eloquenza per la nostra epoca?
Non costituisce essa una testimonianza particolarmente autentica della Chiesa nel mondo contemporaneo?

9. E perciò, in virtù della mia apostolica autorità ho decretato che Massimiliano Maria Kolbe, il quale, in seguito alla Beatificazione, era venerato come Confessore, venga d’ora in poi venerato “anche come Martire”!
“Preziosa agli occhi del Signore / è la morte dei suoi fedeli”!
Amen".


Bezpośrednio po zakończeniu homilii  po włosku Ojciec św. Jan Paweł II wygłosił fragment homilii w języku polskim i niemieckim.

L'omelia - homilia - po polsku
[ II ] Nagranie    Ojciec św. Jan Paweł II mówi po polsku
"A teraz w obecności moich Rodaków odczytam w języku polskim.... fragment wygłoszonej przed chwilą homilii.
Na to, co się stało w obozie Oświęcim patrzyli ludzie i chociaż oczom ich musiało się zdawać, że pomarł towarzysz ich kaźni, chociaż po ludzku odejście jego mogli uważać za unicestwienie, to przecież w ich świadomości nie była to tyko śmierć, Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata....
Była w tej straszliwej po ludzku śmierci cała ostateczna wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru. Sam się dał na śmierć z miłości i było w tej jego ludzkiej śmierci przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi. Świadectwo dane w Chrystusie godności człowieka, świętości jego życia, a także zbawczej mocy śmierci, w której objawia się potęga miłości. Właśnie dlatego śmierć Maksymiliana stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego co boskie w człowieku. Zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus".


L'omelia - homilia -  deutsch
[ III ] Nagranie  Ojciec św. Jan Paweł II mówi po niemiecku - deutsch
Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache!
Durch die heutige Heiligsprechung stell die Kirche das heroische Lebensopfer von Pater Maximilian Kolbe als höchstes Zeugnis christlicher Bruderliebe vor Augen. Es geschah im Konzentrationslager von Auschwitz, wo zusammen mit ihm unter unzähligen gemarterten Menschen auch die Dienerin Gottes Edith Stein den Tod gefunden hat. Auch für sie hat der Seligsprechungsprozeß schon begonnen.
Durch seine heroische Liebestat hat Pater Maximilian Kolbe das Lebensrecht eines Unschuldigen verteidigt und das ausschließliche Recht des Schöpfers auf das Leben des Menschen bekräftigt. Er ist dadurch in einer besonderen Weise Christus ähnlich geworden, der sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat. Folgen auch wir wie der hl. Maximilian Kolbe diesem Beispiel Christi in opferbereitem, liebendem Einsatz für unsere Mitmenschen!


 

Płyta gramofonowa - album - SAN MASSIMILIANO  MARIA KOLBE
CANONIZZAZIONE SOLENNE 10.X.1982 Roma
Płyta gramofonowa - album - II strona A

płyta gramofonowa - album - II

Strona A
 

 

Płyta gramofonowa - album - II strona A
La Messa Pontificale  
Ciąg dalszy od Credo Mszy św. Pontyfikalnej śpiewanej po łacinie - latino
Fragmenty
Prefacja
[ I ] Nagranie Ojciec św. Jan Paweł II śpiewa Prefacje
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
 Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino, Deo nostro.
Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus....
/ Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie świętego Maksymiliana Marii ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając /
:
Pater noster
[ II ] Nagranie  - Ojciec św. Jan Paweł II śpiewa wspólnie z ludem
Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem.. Sed libera nos a malo.

Pieśń religijna na Komunię św. - po polsku
[ III ] Nagranie - śpiewają pielgrzymi na Placu św. Piotra w Watykanie
1/Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam!
Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam.


Płyta gramofonowa - album - SAN MASSIMILIANO  MARIA KOLBE
CANONIZZAZIONE SOLENNE 10.X.1982 Roma
Płyta gramofonowa - album - II strona B

płyta gramofonowa - album - II

Strona B

 

Płyta gramofonowa - album - II strona B
L"Angelus Domini"
"ANIOŁ PAŃSKI": przemówienie Ojca św. i wspólna modlitwa z pielgrzymami przed BŁOGO SLAWIENSTWEM kończącym uroczystą Mszę św. kanonizacyjną
10 października 1982

"ANGELUS DOMINI"
[ I ] Nagranie    - Ojciec św. Jan Pawel II modli się po włosku - italiano
È ormai l’ora della recita dell’Angelus, la preghiera che ricorda il mistero dell’Incarnazione del Verbo nel grembo purissimo di Maria santissima. E lo faremo richiamandoci alle ispirate parole del nuovo santo, Massimiliano Maria Kolbe, infaticabile apostolo della devozione all’Immacolata: “Al compiersi del tempo della venuta di Cristo, Dio uno e trino crea esclusivamente per sé la Vergine Immacolata, la colma di grazia e prende dimora in lei (“Il Signore è con te”). E questa Vergine santissima con la propria umiltà affascina talmente il suo Cuore che Dio Padre le dà per figlio il suo proprio Figlio Unigenito, Dio Figlio scende nel suo ventre verginale, mentre Dio Spirito Santo vi plasma il corpo santissimo dell’Uomo-Dio. E il Verbo si fece carne come frutto dell’amore di Dio e dell’Immacolata” (S. Massimiliano Kolbe, Scritti, III, p. 700).
Maria è il dono mirabile che Cristo ha fatto alla Chiesa ed all’umanità. “Per attirare le anime e trasformarle mediante l’amore – dice ancora il nuovo Santo – Cristo ha manifestato il proprio amore illuminato, il proprio Cuore infiammato d’amore per le anime, un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell’Eucaristia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria Madre come Madre nostra” (Ivi., p. 699).
Eleviamo pertanto con filiale fiducia il nostro sguardo a lei e diciamo:

Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
"Ecce Ancilla Domini."
"Fiat mihi secundum Verbum tuum."
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.


Po modlitwie następuje błogosławieństwo kończące uroczystą Mszę św. kanonizacyjną
BŁOGOSŁAWIENSTWO APOSTOLSKIE
[ II ] Nagranie - Ojciec św. Jan Paweł II śpiewa
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sæculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cælum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

Amen. 

Pozdrowienie dla pielgrzymów z Niemiec
[ III  ] Nagranie   Ojciec św. Jan Paweł II mówi po niemiecku - deutsch
"Sehr zahlreich sind heute die Gläubigen aus Deutschland, zusammen mit einer offiziellen Delegation der Deutschen Bishofskonferenz. Ich grüße euch alle sehr herzlich und danke euch für eure Teilnahme an dieser denkwürdigen Heiligsprechung. Möge der neue Heilige, Pater Maximilian Kolbe, auch euch, eurem Volk und Land den Schutz Gottes und einen dauerhaften Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit erbitten! ".

Pozdrowienie dla Polaków
[ IV ] Nagranie Ojciec św. Jan Paweł II mówi po polsku
"Pragnę serdecznie pozdrowić moich Rodaków tak licznie obecnych na Placu św. Piotra i u grobu Apostoła, którzy przybyli zarówno z Ojczyzny jak i z całego świata. Przez Was pozdrawiam wszystkich synów i córki polskiej ziemi i tych, którzy czują się z nią związani. Dzisiaj Kościół wypełnił niejako młodzieńcze marzenie Maksymiliana o dwóch koronach: białej i czerwonej. Radujemy się tym dojrzałem owocem świętości polskiego kościoła, dziękujemy zań i ofiarujemy go na nowa Bogu. Razem z Nim i w Nim składamy przez Niepokalaną najlepszemu Ojcu trudne sprawy, które nas ostatnio dotknęły. Modlimy się, by w naszej Ojczyźnie i na całym świecie zwyciężały te wartości, za które św. Maksymilian oddał życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Apel Ojca św. Jana Pawła II o modlitwę za Naród Polaków. Na zakończenie uroczystości kanonizacyjnych  pielgrzymi zaśpiewali "Boże coś Polskę"
[ V ] Nagranie  &&&&&&& -  Ojciec św. Jan Paweł II wola po włosku - italiano
"Sono noti gli avvenimenti degli ultimi giorni in Polonia, collegati con la privazione del diritto all’attività legale del Sindacato “Solidarność”.
Tali avvenimenti hanno suscitato, da diverse parti, decise riserve e proteste nell’opinione internazionale.
Si costata la violazione dei fondamentali diritti dell’uomo e della società.
La Sede Apostolica e la Chiesa in Polonia hanno fatto quanto è nelle loro forze, perché non avvenisse tale violazione.
Anche in seguito difenderanno i legittimi diritti degli uomini del lavoro.
Nel solenne giorno della canonizzazione di san Massimiliano Kolbe, chiedo a tutti gli uomini di buona volontà al mondo di pregare per la Nazione polacca".

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CANONIZZAZIONE SOLENNE
10.X.1982 R o m a
Opracowałem do Internetu w 2012 roku na 30-tą rocznicę historycznych nagrań, aby umożliwić każdemu wysłuchanie na żywo wybranych przez siebie fragmentów dotyczących różnych wydarzeń, modlitw i przemówień związanych z osobą i świętością życia Ojca Maksymiliana Marii Kolbe - Wincenty